Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Stalen Løft

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Stalen Løft: de Verkoper gevestigd te Hoge Hexel.

b. Koper : Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet.

b1. zakelijke Koper : de zakelijke Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b2: consument : De Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

c. zaken te leveren of te verhuren stoffelijk object.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes en de acceptatie daarvan alsook op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stalen Løft voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Stalen Løft zijn overeengekomen.

2.5 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2.6 Afwijkende bedingen gelden slechts indien de wederpartij en Stalen Løft die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor alle overige verdere overeenkomsten zijn en blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stalen Løft en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.10 Indien Stalen Løft niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stalen Løft in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

  3. Offertes / Orderbevestigingen

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij op de offerte anders vermeldt. Bevat de offerte de mededeling dat het aanbod vrijblijvend wordt gedaan, dan kan Stalen Løft dit herroepen binnen 5 (vijf) werkdagen nadat de acceptatie van het aanbod Stalen Løft heeft bereikt.

3.2 Stalen Løft kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging gehouden worden indien Koper had behoren te begrijpen dat de offerte of de orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of overschrijving bevat.

3.2 De overeenkomst komt slechts tot stand, indien de acceptatie van het aanbod Stalen Løft schriftelijk heeft bereikt.

3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Stalen Løft aan Koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

3.4 Een samengestelde offerte verplicht Stalen Løft niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, reclamemateriaal, op haar internetsites en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen gelden slechts ter aanduiding. Voor fouten en afwijkingen in of van genoemd materiaal is Stalen Løft niet aansprakelijk, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat ze onderdeel van de overeenkomst vormen.

 

 4 Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Stalen Løft:

- vermeld in Euro’s;

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; - inclusief - eventuele - kosten van verpakking, in- en uitlading tenzij anders vermeld. Vervoer en verzending is afhankelijk van orderhoogte in euro's, het geldende beleid staat vermeld op de website.

4.2 Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4.3 Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de Koper. In dat geval heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 11, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs, tenzij van te voren is vermeld dat Stalen Løft afhankelijk is van valutakoersen.

4.4 Het bepaalde onder lid 3 sub 3 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

 

 5 (Af)levering, leveringstijden en risico

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de aflevering moet zijn verricht. De levertijd is nimmer een fatale termijn echter een vermoedelijke termijn, tenzij een vaste levertijd is overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Stalen Løft een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. Indien Stalen Løft alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

5.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Stalen Løft bij een overeenkomst met een zakelijke Koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

5.5 Bij een overeenkomst met consumenten is Stalen Løft ter zake slechts gehouden de schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

5.6 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering niet-franco aan huis. Stalen Løft wijst Koper er tijdig voor de (af)levering op, dat Koper gehouden is, indien noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat er bij (af)levering iemand aanwezig is om de chauffeur te assisteren.

5.7 Koper is aansprakelijk voor afwijkingen in het aantal eenheden in de offerte/order, al dan niet door Koper of Stalen Løft opgemeten.

5.8 Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de eigendom op een ander tijdstip overgaat. Aflevering geschiedt op het moment dat de zaken in het bezit van de Koper komen. Hiervan is in ieder geval sprake indien de zaken de woning\het bedrijf van Koper hebben bereikt.

5.9 Indien er gerede twijfel bij Stalen Løft bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Stalen Løft bevoegd de aflevering van zaken uit te stellen, totdat Koper zekerheid van betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Stalen Løft vertraagde aflevering te lijden schade. Stalen Løft is gerechtigd om bij te late afname door Koper opslagkosten in rekening te brengen ad 5% (vijf procent) per week van het factuurbedrag, waarbij ook een gedeelte van een week als een week wordt gerekend.

5.10 Bij een overeenkomst met een zakelijke Koper is Stalen Løft gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Koper te vorderen.

 

 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stalen Løft zal Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Stalen Løft Koper hierover tevoren inlichten.

6.4 In afwijking van het hiervoor bepaalde zal Stalen Løft geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

 

  7 Inspectie en reclame

7.1 Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) inspecteren.

7.2 Koper dient bij aflevering van grote afmetingen meubels terstond een afleveringsbewijs te ondertekenen.

7.3 Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maatverschillen.) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering Stalen Løft hiervan schriftelijk , met ontvangstbevestiging, melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen. Een afwijking in de geleverde zaken, betreffende de breedte, is toegestaan met 10% over- of ondermaat.

7.4 Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken, dan dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

7.5 Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 5.3 gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30(dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Stalen Løft te zijn gemeld.

7.6 Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 5.3 en 5.5 vermelde termijnen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft Koper geen aanspraak ter zake meer jegens Stalen Løft.

7.7 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7.8 Koper moet Stalen Løft - voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig)werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en origineleverpakking vast te (laten) stellen. Indien de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

7.9 Indien Stalen Løft een reclame gegrond bevindt, zal Stalen Løft te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Stalen Løft niet verplicht. 

 Artikel 8 Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden vooraf aan de bezorging of bij levering op een door Stalen Løft aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.2. Bij verkoop van maatwerkmeubels is Stalen Løft gerechtigd van Koper een aanbetaling te verlangen ter hoogte van 30% van het totale verschuldigde bedrag voor de start van de te verwerken werkzaamheden.

8.3. Na het verstrijken van de factuurdatum is Koper in verzuim; Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

8.4. In geval van faillissement of surseance van Koper zijn de vorderingen van Stalen Løft en de verplichtingen van Koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Indien er met Stalen Løft is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschied niet binnen daarvoor gestelde termijn lid is Stalen Løft gerechtigd om de korting op te heffen.

8.6 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Koper de wederpartij, ongeacht of Stalen Løft reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Stalen Løft heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht Koper vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen met een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

8.7 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is Stalen Løft bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan Koper in rekening te brengen, indien Stalen Løft voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van het overeengekomen factuurbedrag.

8.8 Betalingen door of vanwege Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.

 

 9 Producteigenschappen

9.1 De door Stalen Løft te leveren zaken zijn bewerkte materialen die worden vervaardigd tot maatwerkmeubel of ingekochte producten. Stalen Løft is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met gebruik van de door Stalen Løft te leveren zaken in strijd met het bepaalde in dit artikel.

9.2 Door Stalen Løft te leveren zaken zijn veelal natuurproducten en daarin kunnen scheurvorming en/of noesten of vergelijkbare gebreken of oneffenheden aanwezig zijn. Natuurproducten zijn bovendien gevoelig voor vocht en warmte en kunnen daardoor gaan werken. Dergelijke eigenschappen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan kan worden gereclameerd.

9.3 Hoewel Stalen Løft de nodige zorg en aandacht besteedt aan de selectie van de door haar te leveren houtproducten, kunnen deze houtwormen (waaronder begrepen doch niet uitsluitend boktorren), insecten, schimmels, zwammen en ander ongedierte of andere organismen bevatten.

9.4 Stalen Løft staat niet in voor kleur-, kwaliteit, maat en gewichtsafwijkingen van of in de door haar te leveren zaken. Deze afwijkingen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan kan worden gereclameerd.

 

 10 Garantie

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1 Stalen Løft staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Stalen Løft er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Stalen Løft, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

De garantietermijn van Stalen Løft komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Stalen Løft is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

10.2 Aangezien hout een natuurproduct is, is schotelen, krimpen en uitzetten van het hout acceptabel tot 10% ten opzichte van de breedte van het houtdeel, daarnaast is ook scheurvorming acceptabel.

10.3 Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

10.4 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening - ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, sluiten het recht op garantie en\of schadevergoeding uit.

10.5 Onverminderd het elders in de bepalingen van de overeenkomst vermelde en indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, heeft Stalen Løft de keuze tussen hetzij reparatie, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Stalen Løft voldoende in de gelegenheid wordt gesteld de reparatie of vervanging uit te kunnen voeren. Kosten die ten deze door Stalen Løft worden gemaakt komen niet voor vergoeding in aanmerking.

10.6 Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven tot twee jaar (op aantoonbare montage-en/of fabrieksfouten) na datum (af)levering; de kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Stalen Løft.

10.7Het recht op vervanging komt Koper niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

 

 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Stalen Løft is jegens Koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook:

- voor schade die het gevolg is van werkzaamheden die Koper tegen het advies van Stalen Løft in wil (doen) verrichten of beletten, mits dit advies vooraf schriftelijk is vastgelegd.

 

 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1 Alle uit de overeenkomst voorkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, komen toe aan Stalen Løft. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Stalen Løft daartoe bevoegd, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Alle door Stalen Løft verstrekte stukken zoals overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en houtstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Stalen Løft en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.3 Stalen Løft behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht. 

 

 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 De eigendom van de door Stalen Løft geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Stalen Løft verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper.

13.2 Zonder toestemming van Stalen Løft is Koper, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd zaken aan derden te verpanden, te belenen, te verhuren of de eigendom daarvan over te dragen anders dan:

- in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of

- overeenkomstig de normale bestemming van de zaken.

13.3 Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Stalen Løft gerechtigd zonderingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Stalen Løft hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Stalen Løft per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Stalen Løft eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefoon of e-mail aan Stalen Løft te bevestigen.

 

 14 Overmacht

14.1 Indien Stalen Løft als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan leveren, heeft hij het recht om de levering op te schorten. In dat geval is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

14.2 Indien door overmacht de levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Stalen Løft als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Stalen Løft slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding.

14.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Stalen Løft terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

14.4 Van overmacht aan de zijde van Stalen Løft is in ieder geval sprake, indien Stalen Løft na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Stalen Løft als bij derden, van wie Stalen Løft de benodigde materialen dan wel grondstoffen inkoopt c.q. verkrijgt. 

 

 15 Annulering

15.1 Annuleren van maatwerkproducten: annuleren van de bestelling kan alleen wanneer er nog niet begonnen is met het productieproces. Dit kan tot uiterlijk een week na de bevestiging van de bestelling. De bestelling kan niet geannuleerd worden wanneer de producten al in de maak zijn. Na toezending van de bestelling c.q. goederen is annulering zonder geldige reden niet meer mogelijk omdat deze goederen altijd op maat zijn gemaakt.

16: Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

16.1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Stalen Løft bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Stalen Løft retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Stalen Løft. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het retourformulier op de website of per e-mail. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

16.2 Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar Stalen Løft bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16.3 Kosten in geval van herroeping

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Stalen Løft dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Stalen Løft of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

16.4 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Stalen Løft dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten :die door Stalen Løft tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken betreffende weddenschappen en loterijen.

 18 Verzuim en ontbinding

18.1 De overeenkomst wordt in ieder geval ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaart, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

18.2 Door ontbinding worden de vordering van Stalen Løft op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Stalen Løft geleden schade. 

 

  19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.